Opći uvjeti organizacije turističkih aranžmana

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora koji je sklopljeni između turističke agencije G tour Međugorje, kao organizatora putovanja i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman. Uvjeti su pravno obvezujući za sve strane.

G TOUR MEĐUGORJE kao organizator putovanja jamči provedbu programa putovanja koji je sadržan u promidžbenim materijalima (brošurama ili programima putovanja), a koji se odnose na paket aranžman. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Podaci sadržani u promidžbenim programima mogu biti izmijenjeni jedino sporazumom između organizatora putovanja i putnika, odnosno ako je o tim izmjenama putnik obaviješten prije sklapanja Ugovora. Organizator se obvezuje tu mogućnost izričito navesti u promidžbenim materijalima.

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici, telefonom, e-mailom, online prijavnicom na web stranici i drugim sredstvima daljinske komunikacije, te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio.
Prilikom prijave uplaćuje se depozit shodno odabranom programu putovanja.

Cijena aranžmana uključuje:

 • Usluge prijevoza,
 • Hotelske i ugostiteljske usluge,
 • Putničke pristojbe zračnih luka,
 • Troškove stručnog i mjesnog vođenja
 • Ulaznice za povijesne lokalitete,
 • Policu putničkog zdravstvenog osiguranja
 • Organizaciju putovanja

Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):

 • moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza;
 • nenavedene ulaznice za objekte koji se posjećuju.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja.

Prilikom kartičnog plaćanja, NAPLAĆUJE se naknada za obročno plaćanje u iznosu do 7;50 % na godišnjoj razini. Naknada za kartično plaćanje bez obroka se NE NAPLAĆUJE.

Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do
povećanja troškova prijevoza ili povećanja troškova pristojbi u zračnim lukama koje utječu na prodajnu cijenu putovanja, a za koje Organizator nije znao niti je mogao znati u vrijeme potpisivanja Ugovora.

Organizator o promjeni cijene putnika mora izvijestiti pismeno. Za sva povećanja cijena potrebna je suglasnost putnika. Kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete i to najkasnije u roku od 7 dana od primljene pismene obavijesti. Organizator može povećati cijenu aranžmana najkasnije 40 dana prije početka putovanja.

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

Svi putni dokumenti moraju biti predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, Putna dokumentacija podrazumijeva: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu. Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje, a koja je važeća u trenutku izdavanja programa.

Raspored sobe se utvrđuje najkasnije 7 dana prije polaska na put. Putnik se obvezuje najaviti režim posebne ishrane, kako bi iste Organizator najavio na vrijeme hotelima i restoranima. U slučaju ne prijavljivanja istih, Organizator može pokušati iste osigurati na licu mjesta, ali bez obveze. Putnik se obvezuje platiti naknadu za jednokrevetnu sobu prije polaska na put. Ukoliko tijekom boravka u hotelu dođe do situacije da putnik želi promijeniti sobu iz višekrevetne u jednokrevetnu, usluga se naplaćuje na recepciji hotela po važećem cjeniku o trošku putnika.

Ukoliko putnik želi otkazati aranžman mora to učiniti pismeno.

Troškovi u slučaju otkaza putovanja:

 • 31 – 60 dana prije polaska: 10 % cijene aranžmana
 • 15 – 30 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana;
 • 7 – 15 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana;
 • 1 – 7 dana prije polaska: 70 % cijene aranžmana;
 • Dan polaska: 90 %

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

U slučaju da Organizator putovanja nakon započetog aranžmana nije pružio pojedinu uslugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz Ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor Organizatoru putovanja u roku od osam dana od dana završetka putovanja.

Ako organizator putovanja otkaže aranžman prije polaska iIi napravi značajnu izmjenu aranžmana, mora o tome bez odlaganja obavijestiti potrosača u pisanoj formi kako bi potrošač donio odluku u svezi s otkazom iIi izmjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja od strane Organizatora ili neprihvaćanja korigiranog aranžmana, Organizator se obvezuje vratiti cjelokupno uplaćeni novac u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti.

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 8. ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.

Cijena aranžmana uključuje Policu putničkog zdravstvenog osiguranje putnika, dok osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage nije uključeno u cijenu aranžmana.

U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Organizatora, pri čemu G TOUR MEĐUGORJE djeluje samo kao posrednik. Pozorno proučiti uvjete osiguranja.

G TOUR MEĐUGORJE zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 30 dana prije polaska na put, ukoliko nema dovoljno prijavljenih putnika. Najmanji broj prijavljenih putnika je naznačen na svakom pojedinačnom programu. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, moguće je organizirati putovanje uz eventualno povećeanje cijene i suglasnost putnika.

G TOUR MEĐUGORJE zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći, kao što su promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

U slučaju odustajanja od ugovora prije njegovog izvršenja, organizator mora u cjelosti vratiti one što je primio od putnika.

Ako organizator putovanja otkaže aranžman prije polaska iIi napravi značajnu izmjenu aranžmana, mora o tome bez odlaganja obavijestiti potrosača u pisanoj formi kako bi potrošač donio odluku u svezi s otkazom iIi izmjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja od strane Organizatora ili neprihvaćanja korigiranog aranžmana, Organizator se obvezuje vratiti cjelokupno uplaćeni novac u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti.

Agencija nije odgovorna korisniku turističke usluge za nastalu štetu ako:

 • je utvrđeno da su propusti u neispunjavanju ugovornih usluga krivnja korisnika turističke usluge;
 • su propusti nastali djelovanjem više sile ili nekim drugim događajem koje organizator turističkog putovanja nije mogao predvidjeti ili otkIoniti i pored profesionalne pažnje, a u to se ne ubraja prebukiranje.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Organizatora, Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Organizator će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći računa o normalnom odvijanju programa.

Organizator nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Prilikom potpisivanja Ugovora, Organizator će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova, te da se i osobno informira na Internet stranicama Ministarstva vanjskih poslova i provjeri popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a.

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa polazne zemlje, kao i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

Putnik je dužan obavijestiti Organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija isl.).

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu zrakoplova ili autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora

Za sve programe se primjenjuje srednji tečaj Unicredit banke na dan uplate.

Više o uvjetima plaćanja ovdje.

U Međugorju, 30. siječnja 2020.